Skip to content

Algemene voorwaarden Advocatenkantoor De Widt

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten of andere rechtsbetrekkingen tussen Advocatenkantoor De Widt en de cliënt, tenzij voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

2. Overeenkomst

 1. Wanneer een cliënt aan Advocatenkantoor De Widt een opdracht geeft teneinde zijn belangen te behartigen, komt de overeenkomst (van opdracht) tussen de cliënt en Advocatenkantoor De Widt pas tot stand nadat Advocatenkantoor De Widt deze heeft aanvaard. Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 BW en 7.407 lid 2 BW aanvaard.
 2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Advocatenkantoor De Wid
 3. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. De cliënt staat ervoor in aan de advocaat de juiste en volledige gegevens en bescheiden ter beschikking te stellen
 5. De advocaat voert de opdracht uit met een zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht; daarbij is de cliënt ervan op de hoogte dat de advocaat de door Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren en aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 6. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in maar is een inspanningsverbintenis; de advocaat kan dus niet instaan voor het behalen van het beoogde resultaat
 7. Advocatenkantoor De Widt is gerechtigd om bij de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen voor rekening en risico van de cliënt. Daarbij is Advocatenkantoor De Widt niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van opdrachten van deze ingeschakelde derden

3. Honorarium

 1. Advocatenkantoor De Widt brengt aan cliënt vanwege de uitvoering van de overeengekomen opdracht honorarium in rekening, te vermeerderen met verschotten, verschuldigde BTW en kantoorkosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Als honorarium hanteert Advocatenkantoor De Widt een uurtarief excl. BTW. Advocatenkantoor De Widt behoudt zich het recht voor het met de cliënt overeengekomen honorarium elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het algemene prijspeil redelijk percentage.
 3. Door Advocatenkantoor De Widt zullen verrichte werkzaamheden periodiek in rekening worden gebracht. Bij aanvang van de werkzaamheden is Advocatenkantoor De Widt gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder dat de cliënt gerechtigd is enige korting, inhouding of verrekening toe te passen. Bij overtreding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke geldende rente, verschuldigd.
 4. Wanneer betaling van de factuur niet binnen de aangegeven termijn volledig is voldaan, heeft Advocatenkantoor De Widt het recht, zonder nadere aankondiging haar werkzaamheden voor de cliënt in het kader van de verleende opdracht op te schorten. Opschorting van werkzaamheden laat onverlet dat de cliënt gehouden is tot betaling over te gaan van de nog op dat moment openstaande facturen, alsmede nog te factureren bedragen wegens reeds verrichte werkzaamheden en gemaakt verschotten. Advocatenkantoor De Widt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade van de cliënt en/of derden ten gevolge van de opschorting van haar werkzaamheden.
 5. Indien Advocatenkantoor De Widt genoodzaakt is invorderingsmaatregelen te treffen jegens de opdrachtgever die in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met deze invordering voor rekening van de cliënt.

4. Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Advocatenkantoor De Widt zal bij aanvang van de opdracht met de cliënt(e) beoordelen of deze in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Advocatenkantoor De Widt zal, ingeval de cliënt(e) daarvoor mogelijk in aanmerking komt, gefinancierde rechtsbijstand aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien geen toevoeging wordt verstrekt of deze wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, aanvaardt de advocaat geen aansprakelijkheid en is de cliënt(e) de door de advocaat met de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden verschuldigd verricht op basis van gemaakte afspraken.
 2. Op het moment dat de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de cliënt(e) heeft verstrekt, zal Advocatenkantoor De Widt de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage bij de cliënt(e) in rekening brengen. Naast de eigen bijdrage kan Advocatenkantoor De Widt kosten zoals genoemd in § 3 aan de cliënt(e) in rekening brengen.
 3. Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand is toegekend, draagt de cliënt(e) een eventueel recht op proceskostenvergoeding, vergoeding griffierechten en andere vergoedingen over aan Advocatenkantoor De Widt.
 4. Ingeval de cliënt(e) bezwaar wil maken tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand of peiljaarverlaging wil vragen, dient de cliënt(e) daarvoor zelf zorg te dragen binnen zes weken na bekendmaking van de betreffende beslissing. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de cliënt(e), tenzij daarover met Advocatenkantoor De Widt uitdrukkelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt.
 5. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde normen zich na de inwerkingtreding van deze voorwaarden kunnen wijzigen. Ten aanzien van de door de Raad voor Rechtsbijstand te hanteren – meest actuele – uitgangspunten wordt daarom verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

5. Waarneming

 1. In geval van onverhoopte langere afwezigheid door ziekte/vakantie/overlijden wordt mijn praktijk waargenomen door mr P.F. Wolbers. Dhr. Mr. P.F. Wolbers is bereikbaar via Haafkes Nijkamp & van Gurp Advocaten, postbus 171, 7550 AD te Hengelo, 074-242 18 32, p.wolbers@hnvg.nl.

6. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Widt voor schade jegens cliënten en derden is beperkt tot het bedrag waarop het in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor De Widt gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering als bedoeld in het voorgaande lid mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor De Widt of bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de cliënt betaalde honorarium, e.e.a. met een maximum van € 25.000,–.
 3. Advocatenkantoor De Widt is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden.

7. Archivering en bewaartermijn

 1. Dossiers zullen gedurende zeven jaren worden bewaard. Als aanvangsdatum van deze termijn geldt de datum waarop door Advocatenkantoor De Widt voor het laatst inhoudelijke werkzaamheden in de zaak zijn verricht.
 2. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Advocatenkantoor De Widt zal de kosten van toezending van deze stukken in redelijkheid in rekening brengen bij de cliënt
 3. Voor de uitvoering van de door cliënt verleende opdracht worden zijn/haar persoonsgegevens verzameld en bewaard, e.e.a. in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Advocatenkantoor De Widt zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

8. Klachten

 1. Als de cliënt een klacht heeft over het werk van de advocaat of over de declaratie van de advocaat, dan dient de cliënt deze klacht schriftelijk voor te leggen aan de advocaat. De klacht zal vervolgens worden behandeld volgens de kantoorklachtenregeling van Advocatenkantoor De Widt.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor De Widt en de cliënt is Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen verband houdend met de opdracht bedoeld onder lid a worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, onverlet de mogelijkheid van de cliënt om in het kader van het advocatentuchtrecht tegen Advocatenkantoor De Widt te ageren.